WSKAZANIA BISKUPA GLIWICKIEGO

WIKARIUSZ GENERALNY

Gliwice, 21 kwietnia 2020 roku

INSTRUKCJA

Mając na uwadze Wskazania Biskupa Gliwickiego z dnia 19 kwietnia 2020 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), przekazuje się do wiadomości kilka pomocnych uwag.

 

 1. Eucharystia

 

 1. Odnośnie ilości wiernych mogących uczestniczyć w aktach kultu religijnego w kościołach (Msza św., adoracja, nabożeństwa indywidualna modlitwa), należy stosować zasadę: 1 osoba na 15 m2 powierzchni tego kościoła, zwracamy uwagę, że chodzi o powierzchnię kościoła z wyłączeniem innych pomieszczeń, jak zakrystia, piwnica, pomieszczenia sanitarne, w których normalnie ludzie nie uczestniczą w liturgii. W związku z tym w kościołach lub kaplicach można wyznaczyć i jasno wskazać dokładne miejsca, w których wierni powinni być rozmieszczeni w czasie liturgii, z zachowaniem odpowiedniej odległości. Na drzwiach kościoła należy wywiesić informację o tym ile osób może się znajdować w kościele. W przypadku gdy przed kościołem w czasie liturgii zgromadzą się ludzie, należy zadbać by nie tworzyli oni zwartej grupy, zachowując odstęp (nie mniej niż 2 metry) i ogólne zasady bezpieczeństwa jak zakrywanie ust i nosa.
 2. Można dopuścić do służby przy ołtarzu ministrantów lub lektorów w maksymalnej liczbie 4 osób. Należy jednak pamiętać by były to zasadniczo osoby pełnoletnie. Gdyby jednak, na zasadzie dowolności, do służby zgłosiły się osoby niepełnoletnie pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, powinni mieć na to zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Należy pamiętać, że posługujący przy ołtarzu wchodzą w ogólną liczbę mogących przebywać w kościele w czasie sprawowania liturgii.
 3. Nadal pozostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
 4. Komunię święta rozdzielać mogą jedynie kapłani i diakoni, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, takie jak: dezynfekcja rąk przed i po liturgii, oraz przed i po rozdzielaniu Komunii świętej. Należy zachęcać by Komunię św. przyjmować na rękę, gdyby jednak ktoś usilnie prosił o udzielenie Komunii św. do ust, powinien podejść na końcu. Jeżeli w czasie liturgii jakieś osoby znajdują się na zewnątrz kościoła, Komunii św. należy im udzielić poza kościołem.
 5. W związku z możliwością uczestniczenia w liturgii wiernych, należy bezwzględnie pamiętać o dezynfekcji kościoła, szczególnie miejsc, które zajmowali wierni w czasie liturgii.
 6. Należy także pamiętać by znak pokoju przekazywać jedynie przez skinienie głową.

 

 1. Pogrzeby

 

 1. Ceremonię pogrzebową należy ograniczyć do drugiej (Msza św. w kościele bez trumny lub urny) i trzeciej stacji (przy grobie). Co do rozmieszczenia wiernych w kościele w czasie Mszy św. pogrzebowej, należy zachować wskazania punku I, 1.
 2. W ceremonii pogrzebowej na cmentarzu może uczestniczyć do 50 osób, nie wliczając w to „osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy”. Natomiast w liczbie tej należy uwzględnić ministrantów.
 3. W czasie całej uroczystości pogrzebowej, jej uczestnicy, w tym posługujący są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Nie dotyczy to duchownego sprawującego liturgię oraz obrzędy na cmentarzu.
 4. W przypadku kiedy odprawiana jest Msza św. pogrzebowa a zaraz po niej pochówek na cmentarzu, należy zrezygnować z konduktu pogrzebowego na cmentarz, by nie tworzyć zgromadzenia.

 

III. Małżeństwo

 

 1. W ceremonii zawarcia małżeństwa co do ilości osób mogących uczestniczyć w liturgii, należy zachować wskazania punku I, 1. W tę liczbę wchodzą także osoby posługujące przy ołtarzu, para młoda oraz świadkowie.
 2. Należy pamiętać, że istnieje możliwość przełożenia uroczystości zawarcia związku małżeńskiego na późniejszy termin. W tej kwestii należy uwzględnić wolę nupturientów.
 3. Nupturientów należy poinformować o wymaganiach związanych z ważnością dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, zarówno ze strony kanonicznej, jak i cywilnej.

 

 1. Pierwsza spowiedź i Komunia święta

 

 1. Termin pierwszej spowiedzi i Komunii świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia br.

 

 1. Pokuta i pojednanie

 

 1. W związku ze złagodzeniem restrykcji państwowych, należy umożliwić korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, najlepiej poza konfesjonałem albo w konfesjonale otwartym. Jeżeli będzie on sprawowany w konfesjonale należy pamiętać o względach bezpieczeństwa i dezynfekcji konfesjonału. Można także sprawować sakrament pokuty i pojednania w innym miejscu, jak kaplica lub salka.

 

 1. Posługa chorym

 

 1. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa osób chorych, na chwilę obecną należy powstrzymać się jeszcze od odwiedzania chorych, poza wypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, ale z zachowaniem wszystkich względów bezpieczeństwa.

 

VII. Nabożeństwa

 

 1. Można przywrócić zwyczajowe nabożeństwa w parafii według harmonogramu, z zachowaniem zasad podanych w punkcie I, 1.

 

Niniejsze wskazania pomocnicze przeznaczone są dla księży, nie zaś do publikacji na stronach internetowych lub w gazetkach parafialnych.

 

 

 

 

Biskup Andrzej Iwanecki

Wikariusz Generalny

 

Ks. Sebastian Wiśniewski

Kanclerz Kurii